Fon

Native name: Fɔngbè
ISO-639-2b Code: fon
Iso 639 3 Title: fon
Scope: Individual Language
Type: Living
French: fon
Chinese: 丰语
Russian: фон