Fang (Equatorial Guinea)

Native name: Fang
ISO-639-2b Code: fan
Iso 639 3 Title: fan
Scope: Individual Language
Type: Living
French: fang
Spanish: fangüé
Chinese: 芳语
Russian: фанг